U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštavamo o sledećim informacijama, a u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane SAVA ŽIVOTNOG OSIGURANJA a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Društvo).

Rukovalac podataka

Sava životno osiguranje a.d.o. Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića br. 51, 11000 Beograd, MB 20482443

Kontakt podaci:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Za sva pitanja i zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti možete se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti na sledeće adrese:

Koje lične podatke Društvo prikuplja i obrađuje?

 • Opšte identifikacione podatke i kontakt podatke, podatke navedene u ugovoru o osiguranju,
 • Podatke o osiguranim slučajevima i podatke potrebne za procenu rizika prilikom prijema u osiguranje,
 • Podatke koje Društvo pribavi u drugim komunikacijama sa ugovaračem osiguranja/osiguranikom ili trećim licima (npr. kod prodajnih i marketinških akcija, događja koje Društvo organizuje, korišćenja internet i mobilnih aplikacija Društva i sl.),
 • Podatke o datim saglasnostima,
 • Posebne vrste podataka o ličnosti kao što su podaci iz medicinske dokumentacije, podaci o fizičkom i psihičkom zdravlju ili zdravstvenom stanju,
 • Druge podatke ukoliko za to postoji pravni osnov.

Određeni podaci su neophodni za zaključenje ugovora o osiguranju, odnosno pružanje određenih usluga, te u slučaju da lice na koje se podaci odnose ne želi te podatke dati, Društvo neće biti u mogućnosti da zaključi ugovor o osiguranju, odnosno da pruži određenu uslugu.

Svrha i pravni osnov obrade podataka o ličnosti

 1. Zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju: Društvo lične podatke ugovarača osiguranja, osiguranika i korisnika osiguranja obrađuje u cilju zaključivanja ugovora o osiguranju, u fazi pregovaranja, po prijemu ponude, odnosno upita pojedinca, kao i u cilju izvršavanja ugovora o osiguranju.
 2. Zakonski osnov: Društvo podatke o ličnosti obrađuje i na osnovu zakonskih propisa u svrhu izvršavanja zakonskih obaveza Društva u skladu sa relevantnim propisima kojima se uređuje poslovanje Društva.
 3. Saglasnost: Društvo može u određenim slučajevima zatražiti od ugovarača osiguranja/osiguranika i drugih lica da daju saglasnost za obradu njihovih podataka o ličnosti u svrhu neposrednog oglašavanja, uključujući obaveštavanje o uslugama koje odgovaraju konkretnim potrebama lica na koje se podaci odnose, kao i u cilju unapređenja poslovnog odnosa Društva i lica na koje se podaci odnose.
 4. Legitimni interes: Legitimni interes Društva predstavlja pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, osim ako interes ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose ne pretežu nad legitimnim odnosima Društva.

Primaoci podataka o ličnosti

Društvo ima pravo da podatke o ličnosti, dokumentaciju koja se odnosi na lice, kao i podatke o obavezama po ugovorima o osiguranju zaključenim između Društva i lica na koje se podaci odnose, kao i načinu njihovog izmirivanja, prosledi:

 • Članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Društvu,
 • Članicama Sava osiguravajuće grupe,
 • Zavarovalnici Sava d.d. Cankarjeva ulica 3, SI-2000 Maribor,
 • Eksternom revizoru,
 • Narodnoj banci Srbije,
 • Drugim državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima,
 • Trećim licima sa kojima Društvo ima zaključen ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima.

Podaci o ličnosti mogu se iznosti iz Republike Srbije u druge države ili međunarodne organizacije samo u skladu sa pravilima koja uređuju ovu oblast uz obezbeđenje primerenog nivoa zaštite.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Društvo će podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju izvršenja prava i obaveza iz poslovnog odnosa obrađivati sve dok traje poslovni odnos Društva sa licem na koje se podaci odnose, osim u slučajevima kada je Društvo u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa licem na koje se podaci odnose, a na osnovu zakona, saglasnosti lica na koje se podaci odnose ili legimtimnog odnosa (npr. u slučaju eventualnog spora lica na koje se podaci odnose I Društva).

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu saglasnosti lica na koje se podaci odnose se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja saglasnosti od strane lica na koje se podaci odnose.

Prava lica na koje se podaci odnose

U slučajevima predviđenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, lice na koje se podaci odnose ima sledeća prava:

 • pravo na pristup svojim ličnim podacima,
 • pravo na ispravku i dopunu ili brisanje svojih ličnih podataka,
 • prava na ograničenje obrade,
 • pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na njega/nju odnose,
 • pravo na prenosivost podataka,
 • pravo na obaveštavanje o povredi podataka o ličnosti.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak koji je dao, u bilo koje vreme. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.