Šta je program SIGURNOST Plus?

Program SIGURNOST Plus je osiguranje života za slučaj smrti sa konstantnom osiguranom sumom sa uključenim pokrićem težih bolesti.

Kome je namenjen i koje su koristi?

Osnovna korist od proizvoda sastoji se u pružanju finansijske zaštite korisnicima u slučaju nastanka teže bolesti i/ili smrti osiguranika.
Uz pristupačnu premiju pruža finansijsku sigurnost i potporu u nepredviđenim životnim situacijama.
U slučaju nastanka teže bolesti kod osiguranika, ugovarač je oslobođen daljeg plaćanja premije.