Program dopunskih osiguranja uz životno osiguranje

POKRIĆE HIRURŠKIH INTERVENCIJA

Program dopunskih osiguranja za POKRIĆE HIRURŠKIH INTERVENCIJA podrazumeva finansijsku pomoć u vidu isplate procenta osigurane sume u zavisnosti od vrste hirurške intervencije kako bi se olakšali troškovi postoperativnog lečenja ili rehabilitacije.

Osiguranje predstavlja najbolji način da pokažete odgovornost prema sebi i najmilijima, u nepredviđenim i neželjenim situacijama kojih je sve više u našim životima.

 

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROGRAMA 

  • Ovim osiguranjem definisano je pokriće za 370 različitih hirurških intervencija sa maksimalnim pokrićem u iznosu od 15.000 EUR. Za svaku hiruršku intervenciju navedenu u Tabeli hirurških intervencija isplaćuje se naknada iz osiguranja izražena kao procenat osigurane sume za hirurške intervencije.
  • Deca osiguranika, do navršenih 10 godina starosti, imaju besplatno osiguravajuće pokriće u slučaju realizovanja hirurške intervencije u obračunskoj osnovi naknade jednakoj osiguranoj sumi za osiguranika, maksimalno 5.000 EUR.
  • Osigurana suma za hirurške intervencije predstavlja ukupan i maksimalan iznos koji je osiguravač obavezan da isplati u toku trajanja jedne osiguravajuće godine

  

LIMITI

U toku jedne osiguravajuće godine mogu se isplatiti najviše tri naknade za osiguranika (za tri različite hirurške intervencije) i jedna naknada za dete u skladu sa Tabelom hirurških intervencija. 

 

DODATNI USLOVI

Pokriće hirurških intervencija moguće je ugovoriti uz osnovno životno osiguranje. Za ugovaranje ovog dopunskog osiguranja, neophodno je zaključiti osiguranje za slučaj smrti usled nezgode i trajnog invaliditeta.

 

USLOVI OSIGURANJA:

 
 

PRIMER OBRAČUNA PREMIJE OSIGURANJA

 

Osnovno osiguranje života - program STANDARD

Pol:

ženski

muški

Starost:

40 godina

40 godina

Trajanje:

20 godina

20 godina

Osigurana suma:

7.000,00 EUR

6.000,00 EUR

Mesečna premija:

29,87 EUR

26,38 EUR

 

Dopunsko osiguranje

Pol:

ženski

muški

Osigurani rizik

Osigurana suma

Mesečna premija

Osigurana suma

Mesečna premija

Smrt

9.000,00 EUR

1,03 EUR

7.000,00 EUR

0,80 EUR

Invaliditet

18.000,00 EUR

2,06 EUR

14.000,00 EUR

1,60 EUR

Hirurške intervencije

4.500,00 EUR

4,64 EUR

3.500,00 EUR

2,07 EUR

Kontaktirajte nas