Politika privatnosti

Ovom politikom privatnosti, Sava životno osiguranje a.d.o. Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića 51 (u nastavku: Društvo/rukovalac podacima), u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, pruža neophodne informacije u vezi sa zaštitom privatnosti i obradom podataka o ličnosti.

Rukovalac podacima

Sava životno osiguranje a.d.o. Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića br. 51, 11000 Beograd, MB 20482443, PIB 105893619

Kontakt podaci:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Za sva pitanja i zahteve u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti možete se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti na sledeće adrese:

 • E-mail: zastita.podataka.szo@sava-zivot.rs 
 • Pošta: Sava životno osiguranje a.d.o. Beograd
  ul. Bulevar vojvode Mišića br. 51
  11000 Beograd
  („Za lice za zaštitu podataka o ličnosti“)

Vrste ličnih podataka koje Društvo prikuplja i obrađuje

Obim i vrsta podataka koje prikupljamo i obrađujemo mogu biti različiti i zavise od toga da li se zaključuje ugovor o osiguranju ili je u pitanju vaš zahtev za ostvarivanje prava iz osiguranja. U većini slučajeva obrađujemo vaše osnovne identifikacione podatke (ime i prezime, jmbg, adresa prebivališta, itd.) bez kojih ne možemo sa vama da zaključimo ugovor, a ponekad su nam neophodni podaci o zanimanju, polu, datumu rođenja, identifikaciona isprava ili drugi dokument. Takođe su nam neophodni i vaši kontakt podaci kako bismo vam što lakše i brže prosledili informacije za vreme našeg poslovnog odnosa. Društvo najčešće prikuplja i obrađuje sledeće vrste ličnih podataka:

 • osnovni identifikacioni podaci i kontak podaci
 • podaci o obrazovanju i radnom iskustvu
 • podaci o radnom mestu i drugi podaci u vezi sa radom
 • podaci vezani za zdravlje i zdravstveno stanje
 • podaci o osiguranim slučajevima i podaci potrebni za procenu rizika prilikom prijema u osiguranje
 • finansijski podaci
 • ostali podaci i javne isprave ukoliko za to postoji pravni osnov

Pojedini naši proizvodi osiguranja zahtevaju obradu posebnih vrsta podataka, kao što su podaci o  zdravlju.

Određeni podaci su neophodni za zaključenje ugovora o osiguranju, odnosno pružanje određenih usluga, te u slučaju da lice na koje se podaci odnose ne želi te podatke dati, Društvo neće biti u mogućnosti da zaključi ugovor o osiguranju, odnosno da pruži određenu uslugu.

Svrha i pravni osnov obrade podataka o ličnosti

1. Zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju

Društvo vaše lične podatke obrađuje uglavnom za izvršavanje (ispunjenje) ugovora o osiguranju i za poduzimanje radnji na vaš zahtev pre zaključenja ugovora o osiguranju. Radnje pre zaključenja ugovora uključuju proveru vaših zahteva i potreba, proveru primerenosti  proizvoda osiguranja vašim posebnim okolnostima, a sve u u cilju definisanja adekvatne ponude osiguranja. Zaključenju ugovora o osiguranju prethodi i procena određenog rizika od kojeg želite da se osigurate i s tim u vezi određivanje premije osiguranja. Podatke koji su potrebni za procenu da li nam je određeni rizik prihvatljiv za osiguranje i pod kojim uslovima, prikupljamo u skladu sa pravilima struke i na osnovu propisa koji regulišu delatnost osiguranja i ugovore o osiguranju. Prikupljanje ličnih podataka u svrhu zaključenja i izvršavanja ugovora o osiguranju nužan je uslov za zaključenje ugovora, a zakonom je propisana dužnost ugovarača osiguranja da prijavi osiguravaču sve okolnosti koje su značajne za procenu rizika, a koje mu nisu mogle ostati nepoznate. U slučaju da uskratite neki od podataka koji su nam nužni za zaključenje ili izvršenje ugovora o osiguranju ili za ispunjenje naših pravnih obaveza, nećemo moći da ispunimo svoje ugovorne ili pravne obaveze, niti da zaključimo ugovor sa vama. 

Lične podatke obrađujemo i radi informativnih proračuna premije osiguranja koje nameravate da zaključite, kao i za administriranje postojećeg ugovora odnosno radi realizacije određenih promena ugovora na vaš zahtev, ali i radi naplate premije osiguranja.

Ukoliko niste naša ugovorna strana, već ste lice koje ostvaruje pravo iz ugovora o osiguranju u svojstvu korisnika osiguranja svrha prikupljanja vaših ličnih podataka je takođe ispunjenje obaveze Društva koja proizlazi iz ugovora o osiguranju.

U slučajevima kada niste ugovarač osiguranja, ali ste osiguranik (osoba čiji život ili imovina su osigurani), prikupljanje i obrada vaših ličnih podataka potrebni su kako bi se ugovor o osiguranju zaključio i izvršio na zakonit način i kako bi polisa ili bilo koja druga isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju sadržavala zakonom propisane podatke.

2. Ispunjenja pravnih obaveza Društva

Podatke o ličnosti obrađujemo i na osnovu zakonskih propisa u svrhu izvršavanja zakonskih obaveza Društva u skladu sa relevantnim propisima kojima se uređuje poslovanje Društva, kao što su na primer obaveze propisane: Zakonom o osiguranju, Zakonom o radu, Zakonom o reviziji, Zakonom o računovodstvu, Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, itd.

3. Legitimni interes

Legitimni interes Društva predstavlja pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, osim ako interes ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose ne pretežu nad legitimnim interesima Društva. Legitimni interesi na osnovu kojih Društvo obrađuje lične podatke su uglavnom, ali ne isključivo, komercijalne prirode, kao na primer pravo na stalni razvoj kvaliteta u pružanju usluga i uopšte poboljšanje poslovnih procesa, na način koji ne može da štetiti vašim interesima, pravima i slobodama. Legitimni interesi Društva su na primer: sprečavanje i otkrivanje prevara u osiguranju i uopšte prevara i pronevera, direktni marketing za potrebe pružanja obaveštenja o našim proizvodima osiguranja, novim programima i dodatnim pogodnostima, zajednički legitimni interes sa finansijskim institucijama u svrhu upravljanja portfeljom klijenata, sprovođenje video nadzora poslovnih objekata i identifikacije i evidencije posetilaca u svrhu zaštite imovine i lica, zakazivanje sastanaka preko kontakt centra radi informisanja o proizvodima, sprovođenje snimanja telefonskih razgovora u kontakt centru i dr.

Obradu podataka u ovu svrhu ujedno prepoznajemo i kao legitimni interes drugih društava za osiguranje i društava za reosiguranje kada s njima razmenjujemo podatke za te potrebe, a sve u skladu sa Zakonom o osiguranju. 

4. Pristanak

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje korisnika kojim korisnik izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu ličnih podataka koji se na njega/nju odnose za tačno određenu svrhu. Vaše lične podatke ćemo u pojedinim slučajevima prikupljati i obrađivati samo uz vašu saglasnost. U takvim slučajevima unapred ćemo tražiti vaš pristanak i unapred vas nedvosmisleno informisati o svrhama takve obrade. Obradu vaših ličnih podataka na osnovu pristanka koristićemo, na primer, za potrebe istraživanja zadovoljstva pruženim uslugama, marketinga proizvoda, koji uključuje ponude novih proizvoda, slanje marketinškog materijala, uključujući obaveštavanje o uslugama koje odgovaraju vašim konkretnim potrebama, segmentacije tržišta, kao i u cilju unapređenja našeg  poslovnog odnosa. Pristanak se može dati i uskratiti u svakom trenutku.

5. Obrada podataka putem internet stranice Društva

Prilikom korišćenja naše internet stranice www.sava-zivot.rs ne prikupljamo vaše lične podatke, niti ih na drugi način obrađujemo, osim ukoliko ih sami unesete kroz kontakt forme. U tom slučaju, vaši podaci se obrađuju i čuvaju kako je to napred opisano za obradu podataka u svrhe zaključenja i izvršenja ugovora o osiguranju ili zbog preduzimanja predugovornih radnji na vaš zahtev. Ukoliko ste nam kroz prijavne obrasce putem interneta postavili upite ili zatražili dodatne informacije, lične podatke koje ste nam tom prilikom dostavili obrađivaćemo isključivo u svrhu odgovora, odnosno pružanja traženih informacija, osim ako niste dali saglasnost da vam se dostavljaju obaveštenja i dodatne informacije o akcijama za pojedine vrste osiguranja i usluga.

Izvor ličnih podataka

Podatke o ličnosti prvenstveno prikupljamo direktno od vas, prilikom pregovora oko zaključenja ugovora, samog zaključenja i izvršenja ugovora, prijave štete ili prigovora. Smatramo da podatke dobijamo direktno od vas i kada ih dostavljate putem svojih punomoćnika, kao što su advokati ili brokeri osiguranja. 

Ukoliko ipak niste naša ugovorna strana ili direktni korisnik naših usluga, podatke o vama možemo dobiti i od ugovarača osiguranja.

Vaše podatke možemo prikupljati i iz javno dostupnih izvora i isprava, od trećih lica, kao što su naši poslovni partneri, distributeri osiguranja, državni organi, druga osiguravajuća društva i udruženja, procenitelji, advokati ili finansijske ustanove. 

U pojedinim slučajevima kada je sa ugovaračem osiguranja zaključilo ugovor o osiguranju, Društvo deluje kao zajednički rukovalac sa ugovaračem osiguranja u onom delu koji se odnosi na nužnu obradu ličnih podataka osiguranika/korisnika osiguranja radi zaključenja i izvršavanja ugovora o osiguranju (na pr. kod ugovora o osiguranju zaposlenih ugovarača osiguranja).

Primaoci podataka o ličnosti

Vaši lični podaci se obrađuju u svrhe koje su ovde navedene. Kada je za ostvarenje te svrhe potrebno, a na osnovu naše zakonske ili ugovorne obaveze i/ili prava, vašim ličnim podacima pristup mogu imati određeni primaoci: 

 • Akcionari, članovi organa i zaposleni Društva,
 • Članice Sava osiguravajuće grupe,
 • Zavarovalnica Sava d.d. Cankarjeva ulica 3, SI-2000 Maribor,
 • Narodna banka Srbije,
 • Banke i institucije za platni promet,
 • Reosiguravači,
 • Državni organi i lica koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima,
 • Javni beležnici u svrhu postupka koji se kod njih vodi,
 • Procenitelji i/ ili lekari u svrhu procene rizika ili štete,
 • Zdravstvene ustanove,
 • Pružaoci usluga asistencija, obrade odštetnih zahteva,
 • Partneri koji upravljaju čuvanjem podataka, skladištenjem ili uništavanjem,
 • Pružaoci usluga revizije, IT revizije i revizije IT sigurnosti,
 • Advokati, javni izvršitelji i agencije za naplatu potraživanja, pružaoci usluga štampe i dostave,
 • Ostali primaoci kada je to nužno.

U svim navedenim slučajevima, prenos i obrada vaših ličnih podataka vrše se uz obavezne mere zaštite poverljivosti.

Obrađivači podataka o ličnosti

Osim Društva, lične podatke, u naše ime i za naš račun, obrađuju i naši obrađivači, kao što su agencije za zastupanje u osiguranju, pravna lica koja našem Društvu pružaju tehničku pomoć i podršku prilikom obrade ličnih podataka (npr. proizvođač računarskih aplikacija, kontakt centri i dr.), kao i stručna lica koja Društvo angažuje za pružanje usluga neophodnih za izvršavanje ugovora o osiguranju (npr. Lekari cenzori i dr.). Društvo angažuje samo one obrađivače koji u potpunosti garantuju primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera u cilju zakonite obrade ličnih podataka.

Društvo takođe može pojedine aktivnosti kod obrade ličnih podataka, u svrhu ispunjavanja obaveza iz zaključenih ugovora o osiguranju, poveriti obrađivačima u drugim državama, pri čemu garantuje da će u tim slučajevima biti osiguran isti nivo zaštite ličnih podataka kao da obradu vrši samo Društvo i da će se poštovati svi propisi koji se odnose na prenos ličnih podataka u druge države.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Vaše lične podatke Društvo čuva do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i svih ugovornih prava i obaveza, odnosno do isteka rokova propisanih pozitivnim propisima Republike Srbije. Rok u kojem će se lični podaci čuvati zavisi od zakonske obaveze čuvanja podataka, vrste zaključenog ugovora o osiguranju, trajanja ugovora o osiguranju, obrade odštetnih zahteva, kao i od rokova zastare potraživanja.

Prenos ličnih podataka u druge države i međunarodne organizacije

Vaši lični podaci se, po pravilu, obrađuju u Republici Srbiji. Lični podaci će biti dostupni primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama onda kada je isto neophodno radi zaključenja i izvršavanja ugovora o osiguranju (na pr. u svrhe reosiguranja, u slučajevima poverenih poslova) samo ukoliko je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite ličnih podataka. Ukoliko u drugoj državi ili međunardnoj organizaciji ne postoji odgovarajući nivo zaštite za prenos ličnih podataka, Društvo može da sprovede prenos jedino ako je obezbedilo odgovarajuće mere zaštite ovih podataka, u skladu sa zakonom, i ako je licu na koje se podaci odnose obezbeđena ostvarivost njegovih prava i delotvorna pravna zaštita.

Prava lica na koje se podaci odnose

U slučajevima predviđenim zakonskom regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, lice na koje se podaci odnose ima sledeća prava:

 • pravo na pristup (imate pravo da u svakom trenutku od nas zahtevate informaciju da li se vaši lični podaci obrađuju i, ukoliko se obrađuju, da zatražite pristup ličnim podacima i informacije na koje imate pravo u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Društvo vam, na zahtev, obezbeđuje kopiju ličnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije, Društvo može naplatiti razumnu naknadu na ime administrativnih troškova. Ako se zahtev podnosi elektronskim putem, osim ako se ne zahteva drugačije, Društvo informacije pruža u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku);
 • pravo na ispravku i dopunu (imate pravo da od nas zahtevate ispravku netačnih podataka koje obrađujemo, odnosno dopunu podataka u slučaju kada su isti nepotpuni);
 • pravo na brisanje (imate pravo da od nas zahtevate brisanje ličnih podataka u slučaju kada ih Društvo nezakonito obrađuje, ako lični podaci više nisu neophodni u odnosu na svrhu obrade i u drugim zakonom propisanim slučajevima. Postoje razlozi koji onemogućuju trenutno brisanje, kao na primer u slučaju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva o čemu ćemo vas detaljno obavestiti);
 • pravо na ograničenje obrade (imate pravo da zahtevate ograničenje obrade ličnih podataka u sledećim slučajevima: 1) ako osporavate tačnost ličnih podataka u roku koji omogućava Društvu proveru tačnosti tih podataka, 2) ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umesto toga zahtevate ograničenje upotrebe tih podataka, 3) ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih zahtevate u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva, 4) ako ste uložili prigovor na obradu);
 • pravo na prenosivost podataka (imate pravo da od nas primite svoje lične podatke koje ste nam prethodno dostavili, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da te podatke prenesete drugom rukovaocu ako je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i vrši se automatizovano);
 • pravo na prigovor (imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka ako se obrada zasniva na našim legitimnim interesima, uključujući profilisanje ili ako  vaše podatke obrađujemo za potrebe direktnog marketinga);
 • pravo na opoziv pristanka (ukoliko se obrada vaših ličnih podataka zasniva na pristanku, imate pravo da u svakom trenutku opozovete prethodno dat pristanak za obradu ličnih podataka, delimično ili u celosti. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, a Društvo ima pravo na naknadu štete koja bi zbog opoziva nastupila za Društvo. Društvo će sa obradom ličnih podataka, koja se zasniva na opozvanom pristanku, prestati u najkraćem mogućem roku po prijemu opoziva).

Napred navedena prava možete da ostvarite podnošenjem pisanog zahteva koji je dostupan na internet stranici Društva (ovde) kao i u ekspoziturama Društva, čije adrese su objavljene na internet stranici Društva. Zahtev za ostvarivanje prava se može podneti online na internet stranici Društva ili se može dostaviti licu za zaštitu podataka o ličnosti na napred navedene adrese.

Društvo zadržava pravo da od podnosioca zahteva zatraži dodatne informacije radi provere njegovog  identiteta, a sve u cilju zaštite prava i privatnosti podnosioca zahteva. Ukoliko su zahtevi očigledno neosnovani i preterani, naročito u slučaju njihovog učestalog ponavljanja, Društvo zadržava pravo da naplati administrativne troškove ili da odbije postupanje po zahtevu.

Pravo na pritužbu nadležnom državnom ogranu

Ukoliko smatrate da je obrada vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Poverniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.