Prigovori

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd (dalje: Društvo)  postupa sa prigovorima korisnika usluga osiguranja u skladu sa Zakonom o osiguranju i Odlukom Narodne banke Srbije o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja. Navedenom Odlukom Narodne banke Srbije je  bliže uređen način podnošenja prigovora korisnika i postupanja osiguravajućeg društva po prigovorima.

Prigovor možete  podneti ako ste nezadovoljni pružanjem usluga Društva, a naročito u vezi sa ugovorom o osiguranju. Prigovor možete podneti zbog povrede prava ili interesa u vezi s radom Društva, a naročito u vezi sa:

 • postupanjem Društva, odnosno lica koje za Društvo obavlja poslove zastupanja u osiguranju
 • odlučivanjem Društva u vezi sa ugovorom o osiguranju ili njegovim izvršavanjem.

Obrazac za podnošenje prigovora možete preuzeti ovde.

Prigovor možete podneti lično ili preko Vašeg punomoćnika, na jedan od sledećih načina:

 • popunjavanjem on-line formulara na našem web sajtu
 • slanjem prigovora poštom na našu adresu: SAVA  ŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd, Bulevar vojvode Mišića 51, 11000 Beograd
 • slanjem prigovora faksom na broj: 011/36-43-613
 • u bilo kojoj od naših poslovnica
 • elektronskom poštom, slanjem e-mejla na adresu prigovori.korisnika@sava-zivot.rs

Prigovor treba da sadrži minimum sledeće elemente:

 • ukoliko prigovor podnosi fizičko lice: ime, prezime i adresu
 • ukoliko prigovor podnosi pravno lice: poslovno ime i sedište pravnog lica i ime  i prezime zakonskog  zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica
 • razloge za prigovor i zahteve podnosioca
 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora
 • datum podnošenja prigovora
 • potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi
 • punomoćje za zastupanje ako je prigovor podneo punomoćnik

Prigovor se podnosi isključivo u pismenoj formi. Podnošenje prigovora je besplatno.

Sava životno osiguranje a.d.o. Beograd će Vam, nakon što podnesete prigovor, odgovoriti u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.  U slučaju da postoje razlozi  koji ne zavise od volje Društva, navedeni  rok može biti produžen za najviše 15 dana, a o čemu bismo Vas blagovremeno  obavestili pismenim putem.