Za slučaj nastanka trajnog invaliditeta:

  • prijava osiguranog slučaja na obrascu;
  • fotokopija polise osiguranja;
  • zavisno od načina i uzroka dešavanja nesrećnog slučaja dokazna sredstva su zapisnik o uviđaju MUP–a, istražnog sudije ili nekog drugog nadležnog organa, potvrda organizacije ili ustanove, izjava svedoka overena u sudu ili opštini i dr.;
  • kompletna medicinska dokumentacija o toku lečenja;
  • fotokopija lične karte osiguranika;
  • fotokopija kartice deviznog računa osiguranika u IBAN formatu;
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom.