Za slučaj dnevne naknade i/ili troškova lečenja:

Dnevna naknada:

 • prijava osiguranog slučajana obrascu;
 • fotokopija polise osiguranja;
 • otpusna lista, odnosno potvrda lekara sa dijagnozom bolesti za slučajeve ugovorenog pokrića prolazne nesposobnosti za rad, kao posledica nesrećnog slučaja pokrivenog uslovima osiguranja (dokazi o dešavanju nesrećnog slučaja i dokaz o trajanju privremene sprečenosti za rad);
 • overena fotokopija zdravstvenog kartona, po potrebi;
 • kompletna medicinska dokumentacija (dokaz o stacionarnom lečenju);
 • fotokopija lične karte osiguranika;
 • fotokopija kartice deviznog računa osiguranika u IBAN formatu;
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom.

Isplata dnevne naknade vrši se u skladu sa uslovima osiguranja.

Troškovi lečenja:

 • prijava osiguranog slučaja na obrascu;
 • fotokopija polise osiguranja;
 • dokaz o dešavanju nesrećnog slučaja; ·
 • dokaz o troškovima lečenja – originalni fiskalni računi;
 • fotokopija kartice deviznog računa osiguranika u IBAN formatu;
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom.