Za slučaj smrti i/ili smrti usled nezgode:

 • prijava osiguranog slučaja na obrascu;
 • original polisa osiguranja;
 • izvod iz matične knjige umrlih;
 • fotokopija potvrde o smrti ili fotokopija otpusne liste ako je osiguranik preminuo u bolnici;
 • zapisnik MUP – a, istražnog sudije ili nekog drugog nadležnog državnog organa o nastupanju nesrećnog slučaja;
 • overenu fotokopiju zdravstvenog kartona, po potrebi;
 • obdukcioni nalaz, po potrebi;
 • fotokopija lične karte korisnika za slučaj smrti;
 • fotokopija kartice deviznog računa korisnika za slučaj smrti u IBAN formatu;
 • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom;
 • isprava o pravu korisnika osiguranja da zahteva isplatu osigurane sume, ako se to ne može utvrditi na osnovu polise.