Za slučaj nastanka teže bolesti:

  • prijava za nastanka teže bolesti na obrascu;
  • fotokopija polise osiguranja;
  • kompletna medicinska dokumentacija vezana za nastalu bolest (fotokopija);
  • overena fotokopija zdravstvenog kartona, po potrebi;
  • fotokopija lične karte osiguranika;
  • fotokopija kartice deviznog računa osiguranika u IBAN formatu;
  • fotokopija kartice dinarskog tekućeg računa ako je osiguranje zaključeno sa valutnom klauzulom.